Política de Protección de Dados

Dacordo co estabelecido pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Dados de Carácter Persoal, informámos a vostede que os seus dados han ser incluidos nun ficheiro do que é titular EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C. e poderán ser utilizados coas seguintes finalidades en cada caso concreto:

  • O envío dos seus dados de carácter persoal a través desta páxina web, con motivo de realizar unha solicitude de información/presuposto supón o consentimento pola súa parte para a inclusión e tratamento dos seus dados nun ficheiro rexistrado por esta empresa ante a AGPD. Os dados obtidos será utilizados para atender a solucitude realizada por vostede mesmo/a.
  • Os dados facilitados poderán ser utilizados ademáis, para enviarlle información sobre os nosos productos e servizos. Se non desexa recibir este tipo de información por parte da nosa empresa non ten máis que comunicalo a EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C., con domicilio en AV. DE ESTEIRO 121-123, BAIXO, 15403 – FERROL (A CORUÑA)
  • Facilitar o acceso aos contidos oferecidos a través da páxina web.
  • O estudo da utilización dos servizos por parte dos usuarios e visitantes.
  • EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C. non cederá información a terceiros sen consentimento previo dos usuarios, excepto nos supostos regulados nos artigos 11 e 12 da LOPD:
    Cando a cesión está autorizada nunha Lei; Cando se trate de dados recollidos de fontes accesibeis ao público; Cando a cesión que se deba efectuar teña por destinatario ao Defensor del Pueblo, ao Ministerio Fiscal ou aos Xuices ou Tribunais de Contas no exercicio das funcións que teñen atribuidas; Cando a cesión teña como destinatario ao Valedor do Pobo ou institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor del Pueblo ou ao Tribunal de Contas; Se a comunicación se efectúa previo procedemento de disociación.
    No suposto de que se solicitase ao usuario dados de carácter persoal por medios distintos dos anteriormente expostos, EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C. comunicaralles de xeito expreso e inequívoco respecto das condicións en que se recollan dados persoais e as finalidades coas que van ser utilizados, da obriga de facilitalos ou non, dos dereitos que asisten ao ususario, das condicións en que se poden exercitar, dos destinatarios da información, do responsabel do ficheiro e de calquera outra información complementaria que resulte necesaria.

Poderá exercer o seu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus dados persoais, nos termos e nas condicións previstos na LOPD, dirixíndose por escrito a EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C., con domicilio en AV. DE ESTEIRO 121-123, BAIXO, 15403 – FERROL (A CORUÑA).

O feito de que non introduza os dados de carácter persoal que se lle piden obligatoriamente no formulario de contacto poderá ter como consecuencia que EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C. non poda atender a súa solicitude.

Así mesmo, aceptando este aviso legal, recoñece que a información e os dados persoais que se recollen son exactos e verídicos.

Igualmente informamos a vostede que EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C. ten implantadas medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos seus dados de carácter persoal e evitar a súa alteración, a perda e o tratamento e/ou o acceso non autorizado, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos dados almacenados e os riscos provintes da acción humana ou do medio físico e natural ao que están expostas. Todo isto, dacordo co que prevé o artigo 9 da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Dados de Carácter Persoal e o Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro de desenvolvemento da citada Lei.

EIRAVEDRA FOTÓGRAFAS, S.C. comprométese a tratar de xeito absolutamente confidencial os seus dados de carácter persoal e facelos servir só para as finalidades indicadas.

Voltar